Založení spolku

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov. Zakladateli musejí být minimálně 3 osoby (fyzické i právnické) vedené společným zájmem, k jehož naplňování je spolek založen jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen.

Stanovy musejí obsahovat alespoň:

  • Název spolku

který musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“, nebo zkratku „z.s.“ a musí se odlišovat od již zapsané právnické osoby, přičemž název nesmí být klamavý. Nahlédnout, zda již obdobný název spolku neexistuje, můžete na internetových stránkách www.justice.cz.

  • Sídlo spolku

(ve stanovách postačí uvést pouze název obce, kde je sídlo spolku)

  • Určení statutárního orgánu

eventuálně kontrolního orgánu

  • Práva a povinnosti členů spolku

popř. určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat.

Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Návrh na zápis podávají zakladatelé, popř. osoba určená ustavující schůzí, pokud spolek vznikl usnesením na této schůzi. Návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu po vzniku spolku.

Za zápis spolku do spolkového rejstříku se momentálně nehradí žádný soudní poplatek

Změny ve spolku

U již založených spolků Vám notář pomůže s jakoukoliv změnou.

 

Notářský zápis pro :

Založení

Změny a zrušení

Close Menu