Smlouva s návrhem na povolení vkladu práva do katastru nemovitostí se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vyřízením věci u katastrálního úřadu můžete pověřit notáře.

Notář sepisuje i další listiny související s nemovitými věcmi:
– smlouvy o smlouvě budoucí
– ohlášení vlastníka nemovitosti, na podkladě kterého lze vymazat z katastru nemovitostí zástavní práva původně zapsaná do pozemkové knihy, zemských desek a železniční knihy.

K sepisu těchto smluv je vždy třeba předložit listiny, které prokazují Vaše vlastnické právo k nemovité věci (např. kupní nebo darovací smlouvu, dědické usnesení, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o pozemkových úpravách atd.), osobní údaje účastníků smlouvy, výpis z katastru nemovitostí.

V současné době již mají notáři přímý vstup do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu a mohou Vám tak výpis z katastru nemovitostí vyhotovit sami.
Převod tak může být pro účastníky smlouvy vyřízen při jednom jednání.
Poplatek katastrálnímu úřadu za návrh na vklad činí 2.000,– Kč.
V případě sepisu kupní smlouvy může notář provést i úschovu kupní ceny (bližší informace – úschova peněz a listin).

1. Kupní smlouva

Odměna notáře za sepsání kupní smlouvy je závislá na ceně převáděných nemovitých věcí a je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Daň z převodu nemovitých věcí se neplatí.
Při prodeji nemovitých věcí je třeba si ověřit, zda příjem peněz z prodeje nepodléhá i dani z příjmů.

2. Darovací smlouva

Odměna notáře za sepsání darovací smlouvy je závislá na ceně převáděných nemovitých věcí a je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

Darovací daň se mezi blízkými příbuznými neplatí.

Součástí darovací smlouvy může být i smlouva o zřízení užívacího práva k nemovité věci, zpravidla ve formě služebnosti (doživotní služebnost bytu pro darující a další osoby).
Služebnost vázne na nemovitých věcech i po změně vlastníka a zapisuje se do katastru nemovitostí.

3. Směnná smlouva

Odměna notáře za sepsání směnné smlouvy je závislá na ceně směňovaných nemovitých věcí a je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

Při směně nemovitých věcí se platí daň z nabytí nemovitých věcí.

4. Smlouva o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Odměna notáře za sepsání směnné smlouvy je závislá na ceně směňovaných nemovitých věcí a je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

5. Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna smluvní strana zavazuje uzavřít smlouvu, z níž vyplývá povinnost uzavřít ve stanovené době v budoucnu hlavní smlouvu.
Ve smlouvě o smlouvě budoucí se smluvní strany závazně dohodnou na nejdůležitějších podmínkách uzavření hlavní smlouvy. Např. u kupní smlouvy se smluvní strany dohodnou na předmětu koupě, výši a způsobu úhrady kupní ceny, termínu uzavření kupní ceny.

6. Ohlášení vlastníka nemovitosti

Zápis zástavního práva, který byl do katastru nemovitostí proveden převzetím zápisu zástavního práva z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, lze vymazat z katastru nemovitostí podle ustanovení § 62 odst. 3, zákona číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, pouze na podkladě ohlášení vlastníka nemovité věci, který byl sepsán ve formě notářského zápisu.

Toto ohlášení musí sepsat (ve formě notářského zápisu) a podat katastru nemovitostí všichni vlastníci zapsaní na příslušném listu vlastnictví.

Notář sepisuje tyto listiny :

kupní smlouvu

darovaci smlouvu

smlouvy o zřízení nebo zrušení věcných břemen

směnné smlouvy

smlouvy o vypořádání podílového spoluvlastnictví

Close Menu