Založení akciové společnosti

K založení akciové společnosti více zakladateli je nutné ve formě notářského zápisu přijmout stanovy, které obsahují také určení prvních členů orgánů společnosti. Akciovou společnost může založit také jen jediný zakladatel, pak se společnost zakládá zakladatelskou listinou.

Co je třeba k založení akciové společnosti :

 • Název společnosti - obchodní firma

Název společnosti se nesmí shodovat a ani být podobný názvu již existující právnické osoby. Nahlédnout, zda již obdobný název společnosti neexistuje, můžete na internetových stránkách www.justice.cz.

 • Sídlo společnosti

Je nutné mít souhlas všech vlastníků nemovité věci (bytu, nebytového prostoru nebo budovy opatřené popisným nebo evidenčním číslem), kde bude sídlo nově založené společnosti umístěno. Text tohoto souhlasu vám notář připraví. Podpis vlastníků musí být úředně ověřen.

 • Předmět podnikání (činnost společnosti)

Přesné označení živností se provede podle terminologie živnostenského zákona.

 • Výše základního kapitálu a banka

výše základního kapitálu a banka, ve které bude základní kapitál složen Minimální základní kapitál činí 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií.

 • Počet členů

představenstva a dozorčí rady (jejich osobní údaje).

Všechny další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí na nemovitost,  kde bude mít společnost sídlo, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti a další listiny vyhotovíme v notářské kanceláři.

Notář, který společnost založí, může také provést přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku. Zápis do obchodního rejstříku může být proveden notářem prakticky hned po sepsání a předložení potřebných listin.

Změny v akciové společnosti a její zrušení

Zásadní změny v právních poměrech akciové společnosti je podle zákona zpravidla nutné provést na valné hromadě za účasti notáře. Při menším počtu akcionářů se valná hromada může konat v kanceláři notáře.

Notářského zápisu je třeba, pokud:

 • Měníte-li obchodní firmu (název)
 • Měníte-li sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, která je jen jejím názvem uvedena v zakladatelském dokumentu)
 • Měníte-li (doplňujete) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné
 • Zvyšujete-li nebo snižujete-li základní kapitál
 • Rušíte-li společnost
 • Jinak měníte stanovy, je-li to v jiných případech stanoveno zákonem

Dále vám notář může vyhotovit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn do obchodního rejstříku třeba, a tento zápis provede.

.

Co potřebujete, chcete-li zrušit akciovou společnost?

Společnost se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem. Tím může být jakákoli osoba. Zápis změn do obchodního rejstříku může být proveden notářem prakticky hned po sepsání a předložení potřebných listin.

Notářský zápis pro :

Založení

Změny a zrušení

Close Menu