Smlouvy o úpravě majetkových vztahů v manželství, včetně předmanželské smlouvy.

Smlouvy týkající se společného jmění manželů (budoucích manželů) se podle občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 nazývají smlouvy o manželském majetkovém režimu a jejich sepsání vyžadují formu notářského zápisu.

Chtějí-li se manželé odchýlit od zákonné úpravy společného jmění manželů, mohou své společné jmění zúžit nebo rozšířit, nově občanský zákoník umožňuje i sjednat režim oddělených jmění. Manželé si mohou sjednat i vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství.

Obdobnou úpravu si mohou snoubenci dohodnout ještě před uzavřením manželství v tzv. předmanželské smlouvě, která se stane účinnou dnem uzavření jejich manželství.

Existenci manželské smlouvy ze zákona, pro účely řízení o dědictví, notář zapisuje do Evidence smluv o manželském majetkovém režimu vedené Notářskou komorou České republiky.

Pro větší bezpečnost majetku lze na žádost manželů zapsat tyto smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky. Manželé se zapsané smlouvy do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto osoby nebyly s obsahem této smlouvy seznámeny. Seznam je totiž seznamem veřejným (přístupným každému přes webovou stránku www.nkcr.cz), podle § 980 občanského zákoníku nikoho neznalost takto zapsaných údajů neomlouvá a jde k jeho tíži.

Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o manželské smlouvě, nejsou-li předmětem konkrétní věci, činí
3. 000,– Kč. Jsou-li předmětem smlouvy konkrétní věci, je cena stanovena podle notářského tarifu procentuálně.

Cena za zápis do Evidence smluv o manželském majetkovém režimu činí 200,– Kč.

Cena za zápis do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu činí 200,– Kč.

Close Menu