Chcete-li o svém majetku pořídit závěť, tedy své majetkové poměry pro případ smrti uspořádat jinak, než stanoví zákon, můžete sepsat závěť. Při sepsání závěti notářem se Vám dostane potřebného právního poučení, které vychází z Vaší konkrétní životní a majetkové situace. Notářský zápis je trvale uložen u notáře, tím je minimalizováno riziko ztráty nebo zničení závěti. Existenci závěti notář nahlásí do Evidence právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. To zajišťuje, že závěť bude automaticky připojena k příslušnému řízení o dědictví.

Nový občanský zákoník značně rozšířil možnosti, jak o svém majetku pro případ smrti pořídit. Nově jsou formulovány podmínky, za kterých lze svého potomka vydědit, úplně nově je upravena možnost uzavřít dědickou smlouvu nebo s potomkem uzavřít smlouvu o zřeknutí se dědického práva. V závěti lze také ustanovit vykonavatele závěti nebo správce dědictví. To vše jsou však instituty nové a je vhodné se před jejich využitím s notářem poradit.

Close Menu