Založení společnosti s ručením omezeným

K založení společnosti s ručením omezeným je podle zákona nutné sepsat ve formě notářského zápisu zakladatelskou listinu, má-li společnost jen jednoho zakladatele, nebo společenskou smlouvu, má-li společnost více zakladatelů. Notář, který společnost založí, může také provést přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku. Zápis do obchodního rejstříku může být proveden notářem prakticky hned po sepsání a předložení potřebných listin.

Co je třeba k založení společnosti s ručením omezeným :

 • Název společnosti - obchodní firma

Název společnosti se nesmí shodovat a ani být podobný názvu již existující právnické osoby. Nahlédnout, zda již obdobný název společnosti neexistuje, můžete na internetových stránkách www.justice.cz.

 • Sídlo společnosti

Je nutné mít souhlas všech vlastníků nemovité věci (bytu, nebytového prostoru nebo budovy opatřené popisným nebo evidenčním číslem), kde bude sídlo nově založené společnosti umístěno. Text tohoto souhlasu vám notář připraví. Podpis vlastníků musí být úředně ověřen.

 • Předmět podnikání (činnost společnosti)

Přesné označení živností se provede podle terminologie živnostenského zákona.

 • Základní kapitál a banka

Výše základního kapitálu a banka, ve které bude základní kapitál složen.

 • Počet jednatelů a společníků (jejich osobní údaje)

Všechny další potřebné doklady, jako je výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, kde bude mít společnost sídlo, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů pro jednatele společnosti a další listiny vyhotovíme v notářské kanceláři.

Změny ve společnosti s ručením omezeným a její zrušení

Zásadní změny v právních poměrech společnosti s ručením omezeným je zpravidla nutné provést rozhodnutím jediného společníka, rozhodnutím valné hromady nebo dohodou všech společníků. Ke všem těmto změnám je třeba sepsat notářský zápis.

Sepsání notářského zápisu je třeba:

 • Měníte-li obchodní firmu (název)
 • Měníte-li sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, která je jen jejím názvem uvedena v zakladatelském dokumentu)
 • Měníte-li (doplňujete) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné
 • Rozdělujete-li a převádíte-li podíl ve společnosti
 • Zvyšujete-li nebo snižujete-li základní kapitál
 • Rušíte-li společnost
 • Měníte-li jinak společenskou smlouvu, je-li to v jiných případech stanoveno zákonem
V této souvislosti Vám může notář vyhotovit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn do obchodního rejstříku třeba, a tento zápis provede. .

Co potřebujete, chcete-li zrušit společnost s ručením omezeným?

Společnost se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem. Tím může být i některý z jednatelů, společníků, či jiná osoba. Zápis změn do obchodního rejstříku může být proveden notářem prakticky hned po sepsání a předložení potřebných listin.  

Notářský zápis pro :

Založení

Změny a zrušení

Close Menu