1. Notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení zapůjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení zápůjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

Finanční úspora spočívá v tom, že jen za podání žaloby na splnění dluhu činí soudní poplatek 5 % z žalované částky, zatímco za sepsání notářského zápisu, který už umožňuje exekuci, je to částka nepoměrně nižší (minimální odměna notáře za sepsání notářského zápisu je ale 2. 000,– Kč).

Odměna notáře za sepsání notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti je závislá na výši dluhu a je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

2. Zástavní smlouva a Rejstřík zástav

Zástavní smlouva je jedním ze způsobů, jak lze zajistit pohledávku. Věřitel se tak dostává do výhodnějšího postavení, neboť v případě prodlení dlužníka se splněním dluhu se věřitel může uspokojit zpeněžením zástavy. Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat (věc hmotná i nehmotná, movitá i nemovitá),

– v případě, kdy je předmětem zástavy závod nebo jiná věc hromadná, nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí, nebo ujednají-li si to strany zástavní smlouvy, musí být zástavní smlouva sepsaná ve formě notářského zápisu a zástavní právo k takové věci pak vznikne až jeho zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, který zajistí notář,

– v případě, kdy je předmětem zástavy nemovitá věc, která je zapsána v katastru nemovitostí Vám zástavní smlouvu rovněž může sepsat notář, zástavní právo v tomto případě vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Notář při poskytnutí této služby může připravit i návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Rejstřík zástav vedený notářskou komorou slouží nejen k povinným zápisům zástavních práv, ale je možné v něm i vyhledávat příslušné informace. Notář vydá každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava. Lze tak předejít riziku koupě zastavené věci.

Taková opatrnost se může vyplatit zejména při koupi hodnotnější věci, například automobilu, závodu atd.

Odměna notáře za sepsání zástavní smlouvy je závislá na výši zajišťovaného dluhu a je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. 

Close Menu