Založení družstva

K založení družstva je nutné podle zákona notářským zápisem osvědčit průběh ustavující schůze družstva, která přijímá stanovy a volí členy orgánů družstva. K založení družstva je třeba alespoň tří fyzických nebo právnických osob.

Co musíte připravit, chcete-li založit družstvo:

Máte-li vlastní představu o stanovách družstva, je třeba tyto stanovy notáři předat předem, aby s vámi mohl být případně jejich obsah konzultován. Stanovy vám může připravit notář.

  • Název družstva – obchodní firma

Název družstva se nesmí shodovat a ani být podobný názvu právnické osoby již existující. Nahlédnout, zda již obdobný název družstva neexistuje, můžete na internetových stránkách www.justice.cz.

  • Sídlo

Je sice možné toto sídlo při založení společnosti vymezit ve stanovách jen názvem obce (např. Kutná Hora), pro zápis družstva do obchodního rejstříku je však třeba uvést konkrétní adresu. Je třeba předložit potvrzení vlastníka nemovitosti (bytu, nebytového prostoru nebo budovy opatřené popisným nebo evidenčním číslem), že s umístěním sídla nově založeného družstva souhlasí. Text tohoto souhlasu Vám může notář připravit, podpis vlastníka musí být úředně ověřen.

  • Předmět podnikání (činnost) družstva

Přesné znění názvů živností se uvede podle živnostenského zákona.

Zakládající členové družstva se jen na ustavující schůzi zaváží splatit základní členský vklad.
Členové družstva se nezapisují do obchodního rejstříku, jejich seznam vede družstvo. Do obchodního rejstříku se zapisuje představenstvo, které musí mít alespoň 3 členy, jedná-li se o družstvo, které má více než 50 členů (toto družstvo musí mít i kontrolní komisi alespoň se 3 členy). V případě družstva, které má méně než 50 členů, se nemusí představenstvo zřizovat a jako statutární orgán se volí jen předseda družstva (toto družstvo nemusí zřizovat kontrolní komisi).

Notář může pro vás připravit i všechny další listiny, které jsou pro zápis nového družstva do obchodním rejstříku potřeba.

Změny v družstvu a jeho zrušení

Zásadní změny v právních poměrech družstva je zpravidla nutné podle zákona provést na jednání členské schůze za účasti notáře.

Notářského zápisu je třeba, pokud:

  • Měníte-li obchodní firmu (název)
  • Měníte-li sídlo (pokud se nejedná o změnu sídla v rámci obce, kterou máte obecně uvedenou ve stanovách)
  • Měníte-li (doplňujete) předmět podnikání, s výjimkou změn v oborech činnosti živnosti volné
  • Zvyšujete-li nebo snižujete-li základní kapitál
  • Rušíte-li družstvo
  • Jinak měníte stanovy, je-li to v jiných případech stanoveno zákonem

Notář může pro vás připravit i všechny další listiny, které jsou pro zápis změn v obchodním rejstříku potřeba.

.

Co potřebujete, chcete-li zrušit družstvo?

Družstvo se ruší zpravidla s likvidací, což je proces následující po přijetí rozhodnutí o zrušení. Součástí rozhodnutí je údaj, k jakému dni se družstvo ruší a kdo bude jeho likvidátorem. Tím může být některý z členů družstva nebo osoba, která se tím profesionálně zabývá.

Notářský zápis pro :

Založení

Změny a zrušení

Close Menu