V notářské kanceláři Vám ověříme pravost Vašeho podpisu (legalizace) nebo shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (vidimace). Zatímco při legalizaci je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a její platný průkaz totožnosti, listinu k ověření shody s originálem může předložit kdokoliv.

Ověřené kopie lze pořizovat pouze z listin, které mají právní obsah, jsou uceleným textem, nejsou v nich provedeny žádné změny, doplňky, škrty a vsuvky a jsou ukončeny způsobem prokazujícím jedinečnost – tj. podpisem, razítkem apod.

V kanceláři vám kopii zdarma z originálu listiny vyhotovíme, není třeba, abyste si kopii opatřovali předem. Ověřenou kopii nelze vyhotovit z listin, jejichž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit. Takovými listinami jsou např. občanský průkaz, pas, směnka, šek vkladní knížka, geometrický plán, technické kresby atd.

Upozornění : Chcete-li ověřit podpis či kopii a následně tento dokument použít v zahraničí,  je nutno tuto skutečnost dopředu ohlásit pracovníkovi notáře. V případě použití v zahraničí je totiž nutné, aby příslušnou ověřovací doložku podepsal notář.

Close Menu